Welke zijn de meest voorkomende in Chili

De Verklaarde jurisdicties Het zijn officiële documenten die elk bedrijf moet voorleggen om de boekhouding te voeren en de fiscale processen correct uit te voeren. Deze kunnen echter, in overeenstemming met wijzigingen in de wetgeving, variëren met betrekking tot welke in een bepaalde periode moeten worden gepresenteerd. In deze post vermelden we met welke u rekening moet houden en welke u moet overleggen om aan de Inkomstenwet te voldoen.

Wat zijn beëdigde verklaringen?

De Verklaarde jurisdicties Zijn onderdeel van de belastingdocumentatie die u moet afleveren aan de Belastingdienst (SII) wanneer u de boekhouding van uw onderneming of de Jaaropgaaf (F22) uitvoert. Zijn Verklaarde jurisdicties ze integreren alle informatie met betrekking tot de betaling van vergoedingen, investeringen, inkomsten, uitgaven, voorzieningen, aan- en verkoop van inputs, vaste activa, fiscale verliezen en aanverwante zaken.

Wat zijn de beëdigde verklaringen met betrekking tot de boekhouding van een bedrijf?

Vanaf de dag dat we dit bericht schrijven, zijn er in totaal 62 verklaringen. De meeste zijn niet verplicht, maar het is van vitaal belang om te weten welke u moet overleggen, zodat uw bedrijf de resultatenrekening voor de periode correct maakt.

Verklaring 1879

Dit is de Vergoedingsverklaring. Dit formulier is jaarlijks en wordt gebruikt voor het aangeven van alle inhoudingen die te maken hebben met inkomsten uit de artikelen 42.2 en 48. Hierin moeten de inhoudingen van de tweede categorie van de voorgaande periode worden aangegeven.

Verklaring 1847

Dit is een verplichte aangifte voor al die bedrijven die classificeren als middelgrote of grote bedrijven. Bovendien moeten ook zij die op de Lijst van Grootbelastingplichtigen vermeld in artikel 3bis van de organieke wet staan, deze aangifte voorleggen.

Verklaring 1887

Dit komt overeen met de salarisspecificatie. Net als de eerste aangifte die in deze sectie wordt genoemd, wordt deze jaarlijks uitgevoerd. Integreert de inkomensbetalingen die overeenkomen met artikel 42.1 van de Inkomstenwet. Daarnaast omvat het de inhoudingen en vergoedingen van de belasting van de tweede categorie.

Deze verklaring is verplicht voor alle belastingplichtigen die een bedrijfsactiviteit uitoefenen. Bovenstaande zijn verplicht om jaarlijkse huur te betalen uit de salarissen van hun werknemers. Indien van toepassing moeten toeslagen, bijverdiensten, neveninkomsten en salarissen worden aangegeven; in ieder geval pensioenen of pensioneringen.

Verklaring 1922

Ook deze aangifte is jaarlijks en wordt uitgevoerd over de informatie van fondsen van derden ingediend door financiële entiteiten of financiële beheerders op onderlinge fondsen, beleggingsfondsen, banken, effectenmakelaars en andere instellingen die voor rekening van derden beleggingen hebben uitgevoerd volgens de vereisten en voorwaarden bepaald in de artikelen 81, 82 en 86 van artikel 1 van de wet Nr. 20.712.

Naast deze verklaringen zijn er nieuwe verklaringen die in 2021 zijn ingediend, dus u moet ze overwegen afhankelijk van het belastingregime waarin uw bedrijf is gevestigd. Voor het overige zijn enkele van deze wijzigingen aanwezig, die we hieronder zullen verduidelijken.

Hier kunt u de Verklaring Beëdigde Verklaringen Inkomstenbelasting 2023 bekijken

regimes zijrivieren

Algemeen Pro MKB

Naast de hierboven genoemde, heeft dit regime ook het nieuwe verklaring 1948. Dit heeft geen veranderingen ondergaan ten opzichte van vorig jaar, maar het is goed dat we het even kort toelichten.

Het is een jaarlijkse opgave van uitkeringen, inclusief afdrachten, onttrekkingen en/of dividenden. Als zodanig moet u het als een verplichting beschouwen als u in de periode overmakingen doet, dividenden ontvangt of opnames ondersteunt.

Dit formulier kan worden ingediend tot 14 maart voor naamloze vennootschappen, tot 25 maart voor vennootschappen met rechtspersonen en tot 30 maart voor vennootschappen met natuurlijke personen.

Transparant Pro MKB

De resultatenrekening 1947 is nog een van de 6 nieuwe die de Internal Revenue Service vorig jaar heeft opgenomen. Deze 2022 heeft echter enkele wijzigingen ondergaan ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het doel van deze verklaring is eigenaren te informeren over de belastinggrondslag die zij moeten betalen met voorlopige maandelijkse betalingen, definitieve belastingen en gevraagde belastingverminderingen eerste categorie.

Indien uw kmo geen fiscale grondslag heeft, ppm of tegoeden aan u of de eigenaren toe te wijzen, dan hoeft u deze aangifte niet te doen.

De wijziging ten opzichte van de vorige periode heeft te maken met artikel 33 van de LIR, dat kredietlimieten vastlegt voor franchises, wat overeenkomt met 4% van de waarde van de goederen waarvoor het krediet wordt aangevraagd.

De deadline voor bedrijven met rechtspersoon-partners loopt af op 25 maart. Daarentegen loopt de deadline voor bedrijven met natuurlijke partners af op 30 maart.

Algemeen regime 14 A Semi Integraal

Bij dit regime horen nog twee aanvullende aangiften: de verklaring 1847 en de verklaring 1926.

De eerste is een jaarlijkse aangifte op de balans van 8 kolommen en andere achtergrond. Naast de gegevens die op dat saldo staan, moet u tot 31 december van de vorige periode de gegevens over passiva en bezittingen overleggen. De uiterste inleverdatum is 30 juni.

De tweede moet je presenteren zolang uw onderneming per 1 januari 2022 belastingplichtig is over haar inkomsten op basis van een volledige boekhoudkundige balans van de Belasting Eerste Categorie met gedeeltelijke aftrek van de definitieve heffingskorting. Je hebt tot 30 juni de tijd om het in te dienen.

Vermoedelijk inkomen

Voor belastingbetalers die een vereenvoudigde boekhouding voeren, moeten ze twee beëdigde verklaringen overleggen: de verklaring 1943 en de verklaring 1949.

Wat betreft de eerstebelastingplichtigen eerste categorie die het effectief inkomen aangeven en dit niet bepalen op basis van een algemene balans volgens de volledige boekhouding, moeten deze verklaring overleggen. Evenzo belastingplichtigen die onder het regime van het verondersteld inkomen vallen.

Hiertoe behoren individuele vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, individuele ondernemers, naamloze vennootschappen, personenvennootschappen, feitelijke vennootschappen, vennootschappen, gemeenschappen en/of coöperaties. Inleveren kan tot 30 maart.

Wat betreft de tweede verklaring 1949, is jaarlijks en draait op opnames, overmakingen en/of uitgekeerde dividenden, bedragen die onder welke titel dan ook worden uitgekeerd, kredieten van belastingbetalers met overtollige opnames in afwachting van toerekening.

De SII-pagina geeft aan dat dit moet worden ingediend door banken, effectenmakelaars en andere personen, die de fiscale situatie moeten melden van de in de vorige periode ontvangen dividenden die overeenkomen met aandelen op naam in bewaring die, zonder hun eigendom te zijn, op zijn naam staan, en van de kredieten waarop voornoemde inkomsten recht geven.

Behoort u tot deze klasse van belastingplichtigen en heeft u in de voorgaande periode geen dividenden van vennootschappen of naamloze vennootschappen ontvangen, dan dient u bij de jaarafsluiting ook de verklaring met vermelding van het aantal aandelen en het certificaatnummer te overleggen. Inzenden kan tot 22 maart.

Beëdigde verklaringen voor belastingplichtigen die niet vallen onder artikel 14 van de LIR

Voor deze belastingplichtigen zijn er een aantal verplichte aangiften. De eerste is de verklaring 1950, wat overeenkomt met de jaarlijkse Master File. Dit omvat gestandaardiseerde informatie over de groep van multinationale groepen.

Kortom, het moet worden voorgelegd door de verwerkingsverantwoordelijke van dit type groep en die bevoegd is om dit soort fiscale verplichtingen uit te voeren. Bovendien moet u nauwkeurige informatie verstrekken over geproduceerde, verkochte of gedistribueerde goederen.

De tweede is de verklaring 1914die jaarlijks is op opnames van termijndeposito’s, quota voor onderlinge fondsen, spaarrekeningen en andere instrumenten van dezelfde aard.

Het moet worden ingediend door alle entiteiten die onder toezicht staan ​​van de Commissie voor de financiële markt, banken en financiële instellingen van de Superintendency of Social Security, het Department of Cooperatives ressorted the Ministry of Economy, Development and Tourism en de Superintendency of Pensions.

laatste overwegingen

Aangezien de informatie waarnaar we in dit bericht hebben verwezen misschien een beetje uitgebreid is, raden we u aan om voortdurend de SII-pagina te bekijken, zodat u de voorwaarden en wijzigingen in de LIR kunt zien. Evenzo, zoals de Verklaarde jurisdicties belangrijk zijn, kan het nooit kwaad om advies in te winnen bij een professional die de boekhouding voor u kan doen.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *