Wat is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid?

Als we samen met partners gaan ondernemen, denken we na over welke juridische figuur we moeten kiezen voor onze bedrijfsstatuten. In dit geval zijn er twee soorten bedrijven die kunnen worden gebruikt wanneer er meer dan één partner is, we verwijzen naar de Stock Company of Limited Liability Company (SRL).

Welnu, aangezien we in een andere eerdere notitie de kenmerken van de SpA bespraken, zullen we het deze keer hebben over de Naamloze vennootschappen of vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Wat is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid?

In Chili zijn er verschillende soorten bedrijven. Een daarvan is de Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Ltda) of of de naamloze vennootschap (SRL). Dit komt overeen met een rechtspersoon bestaande uit minimaal twee partners en maximaal vijftig. Deze partners kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Kenmerken van de naamloze vennootschap (Ltda)

Zoals gezegd kan deze besloten vennootschap uit 2 tot maximaal 50 vennoten bestaan. Maar daarnaast zijn er nog andere kenmerken die het definiëren:

 • De vennoten beperken hun aansprakelijkheid tot het kapitaal dat ieder heeft ingebracht. Dit moet gedetailleerd worden uitgedrukt, met vermelding van het specifieke percentage. Als het bedrijf moet voldoen aan belastingverplichtingen, is elke partner verantwoordelijk voor zijn percentage.
 • De bedrijfsnaam moet de titel of achternaam van ten minste één van de partners bevatten, gevolgd door het woord “Limited”.
 • Het kan een of meerdere sociale wendingen hebben.
 • Over het algemeen wordt het beheerd door zijn partners in onderling overleg. Dit kan worden uitgevoerd door een of meer vennoten, zoals de statuten aangeven.
 • Nieuwe vennoten kunnen worden opgericht via een rechtenoverdracht of een kapitaalverhoging, op deze manier kan de nieuwe vennoot zijn inbreng inbrengen. Hiervoor moet de toestemming van alle deelnemers worden verkregen.
 • Voor elke statutenwijziging of ontbinding van de naamloze vennootschap moeten alle deelnemers akkoord gaan en het desbetreffende formulier ondertekenen.


De administratie van deze besloten vennootschap wordt gevoerd door de vennoten
tenzij in de statuten een derde is aangewezen als bestuurder van de vennootschap.

Wanneer het bedrijf wordt beheerd door alle partners, moeten ze ervoor zorgen dat als ze het allemaal gezamenlijk beheren, ze verplicht zijn om alle documenten te ondertekenen die bij het bedrijf horen. Als het bijvoorbeeld nodig is om een ​​commercieel contract te ondertekenen, moeten alle partners hetzelfde ondertekenen, voor financiële kwesties, zoals de uitgifte van cheques, is het dezelfde situatie. Wanneer echter voor een onduidelijke administratie wordt gekozen, kan elk van de partners contracten ondertekenen, betalingen doen, enz.

In dat laatste geval kan er sprake zijn van een stoornis, daarom raden wij altijd aan om een ​​leider of enige beheerder aan te stellen om het beheer niet te hinderen.

Vereiste vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Een vereiste is dat de naam moet eindigen op het woord Beperkt, zo staat vast dat de partners maximaal op hun bijdragen reageren, ze kunnen zelfs tot een groter bedrag op hun bijdragen reageren als dit in de statuten is vastgelegd.

Zoals we in andere aantekeningen hebben vermeld, Is benodigd:

 • Een fiscaal en commercieel adres voor het bedrijf, onthoud dat het gebruik van de beste virtuele kantoren, zoals die van Lofwork, een uitstekend alternatief zijn.
 • Economische activiteit, in dit geval kan het bedrijf meer dan één economische activiteit uitoefenen, dus het is noodzakelijk om alles op te nemen waarvan men verwacht dat het bedrijf het vandaag en misschien zelfs over 10 jaar kan doen.
 • Onthoud dat wanneer ze de akte schrijven, u in grote lijnen de activiteiten kunt opnemen die het bedrijf zal uitvoeren, maar wanneer u activiteiten start, moet u aangeven waar ze zich aan zullen wijden.

Daarom raad ik u aan om alleen en uitsluitend de branche aan te geven waarmee u gaat starten, zodat u geen aanvullende documentatie voor de Belastingdienst hoeft te verzamelen.

Deelneming in een Naamloze Vennootschap verkopen.

In dit geval is de verkoop van de participatie in een BV niet zo eenvoudig als bij de SpA, dit komt doordat de verkoop van de participatie die zij wensen uit te voeren zal worden uitgevoerd afhankelijk van aan wie u wilt verkopen.

Voor meer detail kan ik u meedelen dat als u participatie wilt verkopen aan andere bestaande vennoten in deze vennootschap of hun echtgeno(o)t(e), bloedverwanten in opgaande of neergaande lijn, dit kan zonder de “toestemming” van de andere vennoten.

Indien u daarentegen wenst te verkopen aan een persoon of vennootschap die niet gelieerd is aan de andere bestaande vennoten, dient u in dit geval gedetailleerd te informeren aan wie u de participatie wenst te verkopen, tegen welke prijs, wat zal onder andere uw betaalmethode zijn. .

Dit moet worden gemeld aan het bestuur van de vennootschap, waar de administrateur deze vergadering bijeenroept en waar de meerderheid moet instemmen met de verkoop.

Tot op de minuut zullen de kosten van de echtgenoten of kinderen van de partners van een naamloze vennootschap een verworpen uitgave zijn, dus ze moeten voorzichtig zijn met dit punt om de te betalen belastingen in het jaarlijkse inkomstenaangifteproces niet te verhogen.

Verschillen tussen een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en een individuele vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (EIRL)

Het eerste verschil betreft de oprichting van deze bedrijven. Voor dergelijke doeleinden heeft de EIRL slechts één oprichtende partner nodig. Vandaar de naam “Individueel Bedrijf”. Andere verschillen zijn:

 • De EIRL moet één branche hebben, in tegenstelling tot de Ltda, die er meerdere kan hebben die verband houden met verschillende economische activiteiten.
 • Het EIRL kan geen nieuwe partners integreren. Hiervoor moet het worden omgezet in een Ltda of een naamloze vennootschap.

Verschillen tussen een naamloze vennootschap en een Closed Stock Company (SA)

Een van de belangrijkste verschillen ligt in de samenstelling van het bedrijf. De oprichting van een naamloze vennootschap is flexibeler, aangezien het vereiste kapitaal lager is, evenals de voorzieningen. Andere verschillen zijn:

 • De Gesloten aandelenmaatschappij Het is een open vennootschap, dus partners kunnen hun aandelen vrij verkopen. De Ltda is een besloten of familiebedrijf.
 • In een SAwordt de inbreng van de vennoten bepaald in aandelen. Deze kunnen op de beurs genoteerd worden. In een SA is het minimumkapitaal 10.000 UF. In een Ltda Er is geen minimumkapitaal, alleen de bijdrage van de deelnemers.
 • Het bestuur en de werking van een SA is strenger, aangezien deze tot uiting komt via aandeelhoudersvergaderingen, zowel gewone als buitengewone. De omvorming of ontbinding van de vennootschap, de uitgifte van obligaties, de vervreemding van activa, het verlenen van garanties en andere beslissingen hangen hiervan af.

Verschillen tussen een naamloze vennootschap en een aandelenvennootschap (SpA)

De Joint Stock Company heeft, net als de vorige, een of meer aandeelhouders nodig om het bedrijf op te richten. Dit kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn. Andere verschillen zijn:

 • Het kan elke naam bevatten, maar het moet eindigen op SpA. Daarnaast kan het een andere mooie naam hebben dan de bedrijfsnaam.
 • Aandeelhouders zijn slechts aansprakelijk tot het bedrag van hun respectieve inbreng.
 • Het beheer ervan is gratis en is vastgelegd in de statuten.
 • Om de statuten te wijzigen, moet een aandeelhoudersvergadering worden gehouden.

Welnu, ik denk dat we erin geslaagd zijn om verschillende belangrijke punten van dit soort samenwerking aan te pakken, dus ik hoop dat we nuttig zijn geweest.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *