Verhoogt het verwachte rendement van onze portefeuilles

Door de huidige macro-economische situatie blijft er grote onzekerheid bestaan. De omstandigheden zijn zeker eigenaardig en overeenkomsten met het verleden zijn moeilijk te vinden. Dit levert veel rumoer en twijfel op over de toekomstige richting van de financiële markten. Analisten zijn sterk verdeeld over de vraag of aandelenindices moeten stijgen of dalen, of dat de rente verder moet stijgen of weer dalen.

Temidden van al deze onzekerheid is er echter iets dat niet kan worden ontkend: het landschap van vastrentende beleggingen is het afgelopen jaar radicaal veranderd. In november 2022 voorzagen we al dat er een nieuw tijdperk voor obligaties aanbrak.

Hoewel we geen voorstander zijn van het regelmatig herzien van de rendementsverwachtingen van onze portefeuilles, heeft deze situatie in vastrentende waarden ons ertoe aangezet om dit jaar alle parameters van onze portefeuilles te herzien na zo’n bijzonder jaar in 2022.

Nog maar een paar maanden geleden was het duidelijk dat het kopen van een obligatie met een nul- of negatief rendement, het verwachte rendement niet erg hoog kon zijn. Toch moesten zowel individuele beleggers als financiële instellingen obligaties kopen om het risico te diversifiëren.

HET VERWACHTE RENDEMENT VAN DE OBLIGATIES IS GESTEGEN

Vandaag is het verwachte rendement op obligaties duidelijk veranderd. In de VS is het rendement op een 10-jaars Treasury ongeveer 4%, in Europa ongeveer 3%. Nog verrassender is dat de korte rente hoog is. De eenjaarstarieven in de VS overschrijden 5% en de Duitsers 3%. Een radicaal verschil met de nulrente van de afgelopen jaren.

Als de berekening van het verwachte rendement van de aandelen een probabilistische exercitie is, en de schattingen vaak twijfelachtig zijn, staat de normalisering van de vastrentende markt sinds de uitzonderlijke omstandigheden van de laatste jaren buiten kijf. Portefeuilles met een hoog vastrentend gewicht hebben nu duidelijk een hoger verwacht rendement dan in het recente verleden.

GAAT OMHOOG DE VERWACHTE WINSTGEVENDHEID VAN LOW PROFILE PORTEFEUILLES

De belangrijkste verandering in het verwachte rendement van onze portefeuilles vindt dus precies plaats in de minst risicovolle portefeuilles. Daarin is het gewicht van de vaste inkomenscomponent groter.

Hieronder vindt u onze huidige herziene aannames voor rendementen op jaarbasis in de komende 10 jaar voor de belangrijkste activaklassen die we in onze standaard geïndexeerde portefeuilles aanhouden (met een strategische visie).

Ter referentie, hier is hoe onze verwachtingen zich verhouden tot die van enkele van ’s werelds grootste investeringshuizen.

Bron: Morgenster

VERWACHTE WINSTGEVENDHEID VARIËERT BINNEN EEN BEREIK

Hoe moeten deze aannames worden beschouwd? Dat moet duidelijk zijn in geen geval is het een verzekerde voorspelling. De werkelijk behaalde winstgevendheid zal elk jaar schommelen, soms aanzienlijk, rond deze cijfers..

Ervan uitgaande dat de rendementen een normale verdeling volgen (statistisch gezien), en rekening houdend met de volatiliteit van elk van de instrumenten, kunnen we het interval bepalen waarbinnen het effectieve rendement waarschijnlijk zal vallen. In de volgende grafiek hebben we het verwachte rendement weergegeven. Evenals het interval waarbinnen de winstgevendheid ongeveer 95% van de tijd zou moeten zijn. Dit betekent dat in 5% van de gevallen de winstgevendheid buiten deze niveaus kan liggen.

De blauwe balken geven het bovenste bereik van de winstgevendheid aan, de rode de onderste en de ruit met het % geeft de verwachte winstgevendheid aan, hetzelfde als in de vorige grafiek.

DE VERWACHTE WINSTGEVENDHEID VAN LOW PROFILE PORTEFEUILLES STIJGT

Wanneer deze activa worden gecombineerd in onze portefeuilles, worden de volgende verwachte rendementen behaald, variërend van 2,2% voor profiel 0 tot 7,4% voor profiel 10.

Net zoals de jaarlijkse rendementen van de verschillende activaklassen variëren afhankelijk van hun volatiliteit rond dat rendement, kunnen de reële rendementen van de portefeuilles variëren, zoals weergegeven in de volgende grafiek:

De blauwe balken geven het bovenste bereik van de winstgevendheid aan, de rode de onderste en de ruit met het % geeft de verwachte winstgevendheid aan.. Yohetzelfde als in de vorige grafiek.

Nogmaals, het is belangrijk om dat te onthouden in geen geval is het een gegarandeerd rendement. De winstgevendheid die elk jaar effectief uit elk profiel wordt verkregen, zal evenveel of meer variëren als de hoogte van de balken in de bovenste grafiek (grafische uitdrukking van de volatiliteit).

Een profiel 5 heeft bijvoorbeeld een verwacht jaarlijks rendement van 5%. Maar het “normale” (met een betrouwbaarheidsniveau van 95%) is dat het varieert tussen -9% en +17%. Die 5% zullen we in een bepaald jaar hoogstwaarschijnlijk nooit zien. Maar dat cijfer is de gemiddelde winstgevendheid op middellange of lange termijn.

De situatie is sinds vorig jaar veranderd, met name voor lage profielen, die aanzienlijk zijn gestegen, vooral in relatieve termen:

  • het verwachte rendement van profiel 0 stijgt met 1,37% naar 2,24% van 0,87%
  • het verwachte rendement van profiel 1 stijgt met 1% naar 2,83% van 1,83%
  • en de winstgevendheid van profiel 2 stijgt met 0,59% naar 3,5% van 2,91%.

Naast het herzien van de profielen van 0 naar 2, hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om alle andere profielen aan te passen waar relatief veel kleinere verschillen worden waargenomen en ook de volatiliteiten zoals we hieronder zullen zien.

AANPASSING VAN DE VOLATILITEITEN

Gezien de hierboven genoemde bijzondere situatie, hebben we voor het eerst besloten om de verwachte volatiliteiten die we vanaf het begin conservatief hebben gebruikt, te herzien. Dit doen we door gebruik te maken van de toch al lange geschiedenis van onze portefeuilles (sinds 2015) waarin hebben een lagere volatiliteit gehad dan aanvankelijk verwacht, ook in zeer moeilijke tijden.

Zoals te zien is in de grafiek hierboven we hebben de volatiliteiten naar beneden bijgesteld. Deze worden gemiddeld met 1% verminderd, zijnde in de tussenprofielen (van 4 tot 7) waar de dalingen 2% of hoger zijn.

Al deze wijzigingen zijn aangebracht in het begin van maart 2023. Maar er moet rekening mee worden gehouden dat deze wijzigingen vanaf de maand januari 2023 stilzwijgend van kracht waren en dat is hoe ze zullen worden weergegeven in de simulaties in onze grafieken van elke investering plan en in de grafiek van de simulatie van het plan in de klantenzone.

Deze wijzigingen worden uitgebreid naar al onze portefeuilles, aangezien ze voor al onze portefeuilles als basis worden gebruikt. Hoewel ze in werkelijkheid verwachtingen kunnen hebben die een paar tienden verschillen in winstgevendheid of volatiliteit van profiel tot profiel en een ander gedrag van jaar tot jaar, zoals in het verleden is gebeurd.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *