Hervorming van inhoudingen op pensioenregelingen

Beperk de korting tot € 2.000 voor individuele abonnementen

*Update van het artikel vanaf 19/04/2021.

De regering heeft de verwerking van de algemene staatsbegroting (PGE) goedgekeurd. Het voorstel bevat een wijziging van de verlagingen van individuele pensioenregelingen van € 8.000 naar € 2.000, de meest toegepaste in Spanje. We geven de tekst volledig weer:

“De IRPF herziet ook de limiet van kortingen op de bijdrage aan pensioenregelingen. Concreet wordt het bedrag van de maximale bijdragen van de deelnemer aan individuele of tewerkstellingsregelingen verlaagd van 8.000 naar 2.000 euro. Wel wordt de gezamenlijke afbouwgrens (bijdragen van deelnemer en bedrijf) verruimd van 8.000 euro naar 10.000 euro.

Deze maatregel volgt de AIREF-aanbevelingen om de progressiviteit te vergroten. Volgens de Belastingdienst storten de meeste pensioeneigenaren premies ruim onder de huidige afbouwgrens van 8.000 euro. Sterker nog, 58% stort een bijdrage van minder dan 1.000 euro. Met deze plannen treft deze maatregel dus een kleiner aantal belastingplichtigen.

Anderzijds worden de huidige limieten om het moduleregime toe te passen verlengd tot 2021. Het is een maatregel die tot doel heeft zelfstandigen te helpen en gevoeligheid te tonen in tijden van crisis.”

Impact van deze maatregel op de PGE

We zien in de tabel dat er een positieve impact verwacht wordt door de “verlaging van de verminderingslimiet voor bijdragen aan pensioenplannen in de personenbelasting” van 580 miljoen euro.

Daarom, hoe graag mensen ook willen beweren dat de verandering in inhoudingen een oplossing is voor het probleem van de pensioenen in Spanje, het is duidelijk dat het doel is eigenlijk om de vergoedingen voor pensioenregelingen in het algemeen te verlagen.

Uiteraard worden de huidige limieten voor 2021 verlengd met als doel “helpen en gevoeligheid tonen in tijden van crisis”.

Beperk reductie opmerkingen

Bij het analyseren van deze maatregelen is het duidelijk dat:

 1. De overheid ontmoedigt over het algemeen bijdragen aan pensioenregelingen (580 miljoen euro minder per jaar).
 2. De overheid moedigt ondernemingsplannen aan. Maar met een serieus probleem zijn bedrijven en het systeem in het algemeen niet voorbereid op deze abrupte verandering.
  Wat gebeurt er met werknemers die maximaal willen bijdragen aan hun pensioenplan, maar hun bedrijf heeft geen plan beschikbaar? Hoe zit het met de zzp’ers? Hebben zij geen recht op de maximale aftrek?
 3. Een bedrijfspensioenregeling hoeft niet optimaal te zijn voor alle werknemers, die mogelijk verschillende risicoprofielen of zeer verschillende financiële situaties hebben. Bedrijven zullen per definitie prudente pensioenregelingen promoten.
  Wat heeft het voor een jonge werknemer met tientallen jaren voor de boeg om zijn pensioen met een hoog percentage vast inkomen te hebben?

We zijn sceptisch dat dit de oplossing is voor pensioenen in Spanje; integendeel, wij denken dat het investeringen in pensioenregelingen zal ontmoedigen, waardoor het spaar- en investeringstekort voor de pensionering van Spanjaarden zal toenemen.

In de tussentijd, We raden iedereen aan die zijn bijdragen aan zijn particuliere pensioenplannen in 2020 en 2021 kan maximaliseren en niet stoppen met analyseren of zijn pensioenplannen aan hun verwachtingen voldoen en, als dat niet het geval is, over te stappen naar een efficiëntere..

Vergelijking met het VK

Ergens in de communiqués van de studies over de situatie van de pensioenen in Spanje is verwezen naar het Britse model.

In de volgende tabel maken we een korte vergelijking van hoe sparen en pensioen worden gestimuleerd in het VK in vergelijking met Spanje.

Het is niet de bedoeling van dit bericht om in detail in te gaan op een vergelijkende analyse met het Verenigd Koninkrijk (we zijn ons ervan bewust dat het als referentie is gebruikt), maar als we snel de onderstaande tabel analyseren, zullen we zien dat:

 • Aan de ene kant lijkt Spanje een meer staatspensioensysteem te hebben, pensioenen via SS zouden bijvoorbeeld potentieel hoger kunnen zijn, al verschilt dat in de meeste gevallen ook niet veel als we naar het Spaanse gemiddelde kijken.
 • Aan de andere kant, in het VK, hoewel er nog steeds een deel van de staatspensioenen is, moedigt het systeem niet-staatspensioenen aan, of het nu gaat om werk of privé. Stimuleren van veel meer sparen en privé-investeringen voor pensioen of andere doelen. Bereiken tot 60.000 pond per jaar volledig vrijgesteld (dat wil zeggen, het is niet alleen een uitstel) met een subsidie ​​van 25% van de staat.
Verenigd Koninkrijk Spanje
IS EEN Een ISA (Individuele Spaarrekening) of persoonlijke spaarrekening, is een “fiscaal efficiënte” manier om uw eigen geld te beleggen. In de praktijk betekent dit dat elke groei, opbrengst of rente die u verdient op spaargeld tot aan uw ISA (momenteel £ 20.000) is belastingvrij. Er zijn verschillende varianten van ISA ontworpen, bijvoorbeeld: om investeringen in eerste woningen te stimuleren, voor jongeren, enz. Niet bestaand
Sociale zekerheidsbijdragen voor pensionering De AOW is een pensioen dat u van de overheid ontvangt zodra u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, zolang u daarvoor in aanmerking komt. Om aanspraak te kunnen maken op de AOW moet u minimaal tien jaar premie betalen. Voor het jaar 2020/21 is het maximale staatspensioen £ 175,20 per week (£ 9.100 per jaar). De hoogte van uw AOW-uitkering is afhankelijk van uw verzekeringsverleden; je hebt 35 jaar aan bijdragen of kredieten nodig om het volledige bedrag te ontvangen. De maximale limiet van het ouderdomspensioen dat door de regering is vastgesteld voor dit jaar 2020, is vastgesteld op 2.683,34 euro per maand, wat neerkomt op 37.566,76 euro per jaar, die in 14 betalingen aan de gepensioneerde worden uitgekeerd. Het gemiddelde pensioen bedraagt ​​€ 1.077,52 per maand.
Bedrijfspensioenregelingen Er is een lange en wijdverspreide traditie in het Verenigd Koninkrijk waarbij de werkgever een bijdrage levert aan de bedrijfspensioenregeling op basis van de bijdrage van de werknemer. Elke groei, opbrengst of rente die u verdient op spaargeld in ALLE pensioenregelingen (momenteel tot £ 40.000 per jaar) is belastingvrij. De overheid draagt ​​nog eens 25% bij aan de PP. Verlaging van de heffingsgrondslag met een grens van € 10.000. De inkomstenbelasting wordt uitgesteld, dat wil zeggen dat deze wordt betaald op het moment van aflossing, normaliter tegen een lager tarief.
Particuliere pensioenregelingen Zelfstandig of naast de bijdrage aan het bedrijfspensioenplan kan elke belastingplichtige zijn eigen pensioenplan afsluiten. Het heeft dezelfde limieten van £ 40.000 per jaar voor alle pensioenregelingen. Dat wil zeggen, in totaal kunt u maximaal solliciteren £ 40.000 per jaar en zijn belastingvrij. De overheid draagt ​​nog eens 25% bij aan de PP. Met de nieuwe situatie is er een verlaging van de heffingsgrondslag met een grens van € 2.000. De personenbelasting wordt uitgestelddat wil zeggen, het zal worden betaald op het moment van aflossing, normaliter tegen een lager tarief
Samenvatting De maximale levenslange vergoeding is £ 1.073.100 voor het belastingjaar 2019/20. Jaarlijkse totale vrijstellingen £ 60.000 en eerdere vrijstellingen kunnen maximaal 3 jaar worden ingehaald. Er is geen totale limiet. Maar zelfs met de huidige limieten en het jaarlijks vastleggen van het maximum, zal dat nauwelijks boven de € 400.000 uitkomen. Maximaal jaarlijks uitstel € 10.000.

Onze meningen komen aardig overeen met de reacties die al zijn binnengekomen van Inverco en Unespa in de richting van:

 • wat waarschijnlijk is de ontwikkeling van aanvullende sociale zekerheid schaden in Spanje
 • Dat degraderen naar individuele systemen die een notoir ondergrens zouden hebben, is discriminerend voor de overgrote meerderheid van de Spaanse beroepsbevolking
 • Dat er een pensioenspaartekort is ten opzichte van de situatie in de rest van de buurlanden (we zien een voorbeeld met het Verenigd Koninkrijk), daarom verdedigen ze dat deze onevenwichtigheid kan niet exclusief aan de bedrijven worden overgelaten. “Het is noodzakelijk dat vooral werknemers zich bewust worden van de noodzaak om te sparen voor hun pensioen”

Bovendien durven we te zeggen dat Spanjaarden, om hun spaar- en investeringsgewoonten te veranderen en meer betrokken te raken bij hun pensioen en de druk van de publieke sector te verlichten, meer flexibiliteit en meer prikkels in Britse stijl moeten hebben. meer grip krijgen op uw financiële leven.

About admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *